Kort om planen

Hensikten er å finne frem til og forstå reglene som gjelder dersom du i fremtiden skal gjennomføre byggetiltak på din eiendom. Planen gjelder for eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. Veier, grønnstruktur, m.m. inngår ikke i planen.

Vedlagte dokumenter er:

Protokollen viser behandlingen i Hovedutvalg for teknikk, og fem politiske innspill som følger med ved offentlig ettersyn og høring.

Fra planbeskrivelsen

Ny reguleringsplan for frittliggende småhusbebyggelse i Ås kommune skal ivareta eksisterende kvaliteter og sikre enhetlig og forutsigbar praksis ved søknader om tillatelse til tiltak. Planen omfatter områder som i eldre reguleringsplaner er avsatt til byggeområde. Veier m.m. inngår ikke i planområdet. Planen gjelder for eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger.

Hensikten med reguleringsplanen er å gjøre det enklere for kommunens innbyggere og tiltakshavere å sette seg inn i reglene som gjelder ved tiltak etter plan- og bygningsloven. Planen vil sikre en mer enhetlig forvaltning av kommunens småhusområder innenfor planområdet.

Videre saksgang

Planen er under utarbeiding. Hvis du sender inn merknader, vil du ikke motta noe eget svarbrev. Merknaden blir gjengitt kort og kommentert i saksframlegget når saken legges fram for Hovedutvalg for teknikk og plan til andregangsbehandling og eventuelt oversendes til kommunestyret. Melding om vedtatt områderegulering blir annonsert i Østlandets Blad og Ås Avis.