Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i dette arbeidet.
 
Beredskapsarbeidet bygger på prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke. Dette innebærer blant annet at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå og så likt den daglige organisasjonen som mulig.
 
Enkelte ganger vil allikevel den uønskede hendelsen kreve at kommunen setter kriseledelse. Kommunen har derfor en overordnet beredskapsplan som tydeliggjør ansvarsforholdene og skal sikre en god krisehåndtering.
 
Politiet har ansvar for koordinering av innsats ved ulykker og situasjoner med fare for liv og helse. Politiet kan be kommunens kriseledelse om å sette i gang tiltak for å begrense omfang og skader. Du skal derfor varsle eventuelle kriser til politiet på telefon 112 eller lokalt politi på telefon 02800. Kommunen vil informere om situasjonen og tiltak som iverksettes.
 
I informasjonsarbeidet vil vi bruke de informasjonskanalene som er mest hensiktsmessig, fortrinnsvis nettside og sosiale medier.

Kriseledelse

Kommunedirektøren er leder for kriseledelsen og ordfører er kommunens talsperson. Kriseledelsen skal koordinere og lede den kommunale aktiviteten når en krise oppstår.

Kriseteam

Kommunen har et kriseteam i beredskap. Dette består av personer med relevant fagkunnskap og aktiveres etter behov.

Evakuerte og pårørendesenter

Kommunen har utpekt og forberedt flere lokaler dersom det skulle bli behov for å opprette et evakuerings- og/eller pårørendesenter. Informasjon om hvilket av disse lokalene som eventuelt tas i bruk legges ut på kommunens hjemmesider og på sosiale medier.

For mediene

Pressemeldinger og informasjon fra kriseledelsen publiseres på kommunens hjemmeside.