Om handlingsplanen for klima og energi

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. Skal vi nå målene om utslippsreduksjon, må alle bidra. Det ble derfor lagt opp til en bred medvirkningsprosess når planen ble laget. Kommunen har flere viktige roller i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bl.a. som myndighet, eiendomsbesitter, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Kommunen vil bidra til å nå mål om å redusere klimaendringene ved å gjennomføre tiltakene i handlingsplanen. Handlingsplanen er delt i to deler:

1. En plandel for perioden 2020-2030. Her finner du mål for arbeidet med klima og energi. Bakgrunn for planen er beskrevet, og status for og framskriving av klimagassutslipp i kommunen er presentert. Detaljert oversikt over utslipp og hvilke indikatorer kommunen skal bruke for å måle utviklingen finner du i Klimaregnskap for Ås kommune 2017-2018.

2. En tiltaksdel for perioden 2020-2024. Her er tiltakene kategorisert under felles strategier og innsatsområdene transport, avfall og avløp, stasjonær forbrenning og fornybar energi, landbruk og indirekte utslipp. Det er spesifisert hvem som skal gjennomføre tiltaket, når det skal gjøres, og det er gitt anslag for kostnader og utslippskutt. Tiltaksdelen er grunnlaget for klimabudsjettet for Ås kommune. 

Handlingsplan for klima og energi 2020-2024 for Ås kommune

Tiltaksdelen til handlingsplanen for klima og energi

Saksutskrift fra kommunestyrets behandling 16/9-2020

Høring og medvirkningsprosessen

Kommunen har gjennomført en rekke medvirkningsmøter for å få innspill til planen. Innspillene fra møtene er oppsummert og det er vist hvordan forslagene er behandlet:

I tillegg har den administrative ledelsen ved NMBU og Ås kommune hatt et møte for å identifisere felles klimatiltak i handlingsplanen. Fagforeningene i Ås kommune og ved NMBU har blitt invitert til å komme med innspill. Det har vært god deltakelse på medvirkningsmøtene, og kommunen har fått inn mange gode innspill som er vurdert.

Internt i kommunen fikk alle enheter og staber tilsendt en digital spørreundersøkelse om hvilke klimatiltak som bør gjennomføres. Innspillene har gitt viktig informasjon om relevante tiltak for de ulike enhetene, barrierer for å lykkes og forslag til tiltak.

Høringsuttalelsene

Du finner alle høringsuttalelsene her