Tverrfaglig ressursteam

Ås kommune har opprettet et tverrfaglig ressursteam for foreldre, barnehage og tverrfaglige samarbeidspartnere. I tverrfaglig ressursteam drøftes og vurderes saker med et tverrfaglig blikk. I dialog med foreldre  og barnehage vil tverrfaglig ressursteam drøfte om det bør igangsettes hjelpetiltak.

Tverrfaglig ressursteam består av faste representanter fra Pedagogisk- psykologisk senter (PPS), Forbyggende helsetjenester/ helsestasjon og enheten Innsats og koordinering. Koordinator for bedre tverrfaglig innsats (BTI) leder møtene. De faste representantene har taushetsplikt jf. forvaltningsloven §§13-13e, helsepersonelloven §21 og barnehageloven §44.

For å kunne drøfte uro knyttet til et barn i tverrfaglig ressursteam skal barnehagen innhente samtykke fra foreldre. Det er kun under møtet at informasjon blir delt med deltagere i det tverrfaglige teamet, altså ikke i forkant av møtet.

Tverrfaglig ressursteam er et tiltak for å få felles praksis i barnehagene i kommunen. Tverrfaglig ressursteam er også et tiltak som skal bidra til helhetlig støtte og tidlig hjelp til barn og familier.

I møtet med Tverrfaglig ressursteam drøftes bekymringer knyttet til barnet eller barnets situasjon. Barnehagen og eventuelt foreldrene, legger fram sin bekymring og forteller hvilke tiltak som er iverksatt. Saken drøftes tverrfaglig i felleskap og ulike mulige tiltak vurderes.  Eventuelt videre oppfølging, beslutninger og ansvarsfordeling skrives i et referat og følges opp av aktuelle parter etter samtykke fra foreldrene.

Vil du lese mer om hvordan tverrfaglig ressursteam er organisert og hvordan vi jobber, kan du lese mer i dette dokumentet:

Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har etter barnehagelovens § 31. rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Retten til spesialpedagogisk hjelp er uavhengig av om barnet går i barnehage. Kommunen skal oppfylle retten for barn som er bosatt i kommunen.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Den spesialpedagogiske hjelpen kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldreveiledning.

Det kan henvises for vurdering av spesialpedagogisk hjelp hele året.

Kommunen gir tilbud om å drøfte saker i et tverrfaglig ressursteam for å vurdere hva som kan være riktig hjelp.

Dersom foreldrene mener at barnet trenger hjelp sendes det i samarbeid med barnehagen en henvisning med pedagogisk rapport til kommunens Pedagogisk- psykologisk senter (PPS).  Pedagogisk- psykologisk tjenesten (PPT) (som er en del av PPS) utarbeider sakkyndig vurdering. Kommunen fatter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen. Barnehagen får kopi av vedtaket. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og reglene i forvaltningsloven gjelder.

Individuell tilrettelegging av barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehagelovens § 2 Barnehagens innhold tredje ledd stiller krav til at barnehagen skal tilpasse tilbudet blant annet ut fra barnets funksjonsnivå. Dette betyr at barnehageeier har ansvar for at også barn med nedsatt funksjonsevne får et barnehagetilbud i tråd med loven. Barnehageeiers ansvar er likevel avgrenset til hva barnehagen kan gjøre innenfor de ordinære rammene. Kommunen sin tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne ha nytte av plassen.

Kommunen skal etter barnehageloven § 37. Barn med nedsatt funksjonsevne sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et eget individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten gjelder tiltak som er nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehageplassen, og kommunen skal sette barnehagen i stand til å gi et tilrettelagt tilbud. Plikten til tilrettelegging gjelder ikke for tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Barn kan derfor i unntakstilfelle tilbys plass i en annen barnehage enn den foreldrene ønsker. Plikten gjelder for barn som er bosatt i kommunen og som har fått tildelt en barnehageplass.

Dersom foreldrene mener barnet trenger hjelp, sender de i samarbeid med barnehagen søknad om individuell tilrettelegging i barnehagen til kommunen. Kommunen fatter vedtak om individuell tilrettelegging. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og reglene i forvaltningsloven gjelder. Foresatte har klagerett på vedtaket. Klageinstans er Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Dersom en barnehage vurderer å sette i gang tiltak uten at foreldrene har vært involvert, må barnehagen forhåndsvarsle foreldrene om dette jf. forvaltningslovens § 16 slik at de får anledning til å uttale seg i saken.

Kommunen må ha tilstrekkelige opplysninger om barnet og barnets behov før det fattes vedtak om tilrettelegging. Kommunen må derfor opplyse saken best mulig før det fattes vedtak. Kommunen må innhente dokumentasjon og gjøre nødvendige undersøkelser som er av betydning for avgjørelsen.

Det er krav om samtykke fra barnets foreldre dersom kommunen ønsker en vurdering fra PPT/PPS i forbindelse med vedtak etter barnehageloven § 37. Kommunen kan ikke innhente taushetsbelagte opplysninger uten at foreldrene samtykker til dette. Foreldre bør derfor involveres så tidlig som mulig i prosessen.

Lurer du på noe om individuell tilrettelegging av barnehagetilbud, kan du kontakte pedagogisk koordinator/enhetsleder spesialpedagogisk team barnehage Irene N. Engøy på telefon: 64 96 21 33/909 92 348 eller e-post IreneNesfeldt.Engoy@as.kommune.no.

Søke om hjelp

Det er barnets foresatte og barnehagen til barnet som sammen søker kommunen om hjelp.

Relevante skjema til utfylling/utskrift:

Samtykke til systematisk observasjon i barnehage

Henvisning og pedagogisk rapport for barnehagen

Søknad om individuell tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne når barnet har barnehageplass

Melding om behov for individuell tilrettelegging i barnehage før barnet har fått plass i barnehage