Vedlegg som må sendes inn sammen med rørleggermeldingen

Søknad om sanitærabonnement/rørleggermelding vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her er sendt inn så vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

1. Søknadsskjemaet «Søknad om sanitærabonnement». Det er viktig at tiltakshaver har signert på forsiden. 

2. Erklæring av ansvarsrett hvor ansvarsområdene for avløpsanlegg (SØK, PRO og UTF) er oppgitt. I Ås kommune kreves tiltaksklasse 2 for UTF, og tiltaksklasse 1 for øvrige ansvarsområder.  Ved større og spesielt vanskelige prosjekter kan det kreves høyere tiltaksklasser.

3. Gjennomføringsplan som inneholder ansvarsområde og tiltaksklasser.

4. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med standard fargebruk for fagområdet.

Slik sender du inn sanitærmeldingen

Det er kommunalteknisk avdeling som behandler søknaden om sanitærabonnement, og det er derfor en fordel om saken sendes inn som en egen søknad, og ikke som en del av en byggesak.

Ferdigmelding for privat vann- og avløpsanlegg

Så fort arbeidene er ferdige må dere sende inn melding med ferdigdokumentasjon til kommunen. Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart, og som er forpliktet til å sørge for at kommunen mottar det vi har stilt krav om. Abonnenten bør avtale med foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er listet opp i sanitærgodkjenningen i den enkelte saken hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av bygningsavdelingen.

Hvordan sender man inn ferdigmelding?

Ferdigmelding med tilhørende dokumentasjon skal sendes per e-post til postmottak@as.kommune.no. Husk å merke oversendelsen med adresse og saksnummeret fra sanitærgodkjenningen vår.

Fyll ut skjema Ferdigmelding for arbeid på privat vann og avløpsanlegg i Aas.docx