Permisjon/søknad om fri

Elevene har rett og plikt til å møte på skolen hver dag, jf. Opplæringslovens § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.
 
Permisjon/ søknad om fri
Permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring, styres av Opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa: ”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”  
 
Den 26.02.2014 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring.
Retningslinjen er forankret i opplæringsloven § 2-1 første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11.
 
For å søke permisjon/fri fra undervisning brukes elektronisk skjema Søknad om permisjon fra pliktig undervisning
Rektor behandler søknaden og fatter enkeltvedtak på bakgrunn av lovverk og retningslinje.
 
Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon etter § 2-11 har eleven ikke rett til å få erstattet senere. En permisjon avkorter elevens rett til grunnskoleopplæring tilsvarende gitte permisjonsdager. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden, eller at lærerne vil gi eleven et opplæringstilbud / leksetilbud i permisjonstiden.
 
Dersom rektor etter Opplæringslovens § 2-11 gir avslag på søknaden om permisjon, og de foresatte likevel velger å ta barnet ut av skolen, blir dette registrert som ugyldig fravær. Skolen har også en meldeplikt overfor NAV dersom elevens fravær kan skyldes utenlandsopphold, jf. Folketrygdloven § 21- 4 tredje ledd; Skoler kan pålegges å gi rutinemessige meldinger når elever har fravær som kan skyldes utenlandsopphold.

Utskriving av skolen

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker (10 skoledager) er ufravikelig. Grunnet Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på 2 uker, må rektor avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn 10 skoledager. Dersom de foresatte velger å ta eleven ut av skolen utover 10 skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen. Eleven vil da per definisjon ikke lenger være elev ved skolen. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever, noe som vil gi de foresatte et utvidet opplæringsansvar. I tiden eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Søknad om skoleplass

Dersom eleven skrives ut fra skolen, er det foresattes ansvar å søke eleven inn på ønsket skole igjen. Foresatte kan søke eleven inn etter Opplæringsloven § 8-1, første ledd: ”Grunnskoleelever rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen dei soknar til” og § 8-1, andre ledd: ”etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”.
Når familien er tilbake, sendes det inn en søknad om skolegang ved å melde barnet inn på ønsket skole. Søknader behandles med utgangspunkt i ovennevnte lovverk og med utgangspunkt i Ås kommunes forskrift om skoletilhørighet av 26.02.2014. Forskriften omhandler blant annet skolenes kapasitet, søskentilhørighet og sosiale forhold. Det kan bety at eleven ikke får plass ved samme skole, da det i permisjonstiden kan flytte inn andre elever inn i skolekretsen.
 
For å søke om skoleplass brukes elektroniske søknadsskjema for Innmelding skole.