Oppvekst og opplæring

Gebyrene omfatter blant annet satser for foreldrebetaling i barnehager og SFO, samt tilskuddssatser for private barnehager.

Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer: Oppvekst og opplæring

Helse og mestring

Gebyrene omfatter blant annet satser for betaling av pleie og omsorgstjenester og praktisk bistand for hjemmeboende og plasser i institusjon.
 
Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer, Helse og mestring

Teknikk, samfunn og kultur

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Time- og leiesatser for idrettshaller og svømmehaller
  • Gebyrer knyttet til kommunale boliger, vann, avløp og renovasjonstjenester, feiervesen og gravesøknader 
  • Satser for kulturskole, kino og leie av kulturhuset
Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer; Teknikk, samfunn og kultur

Sentraladministrasjonen

Gebyrene omfatter blant annet:
  • Satser for meglerpakke, eiendomsinformasjon og kartdata
  • Satser for fakturagebyrer
  • Satser for vigselsgebyrer
Se tallene her: Kommunale avgifter og gebyrer; Sentraladministrasjonen 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven

Vedtatt av Ås kommunestyre 09.12.2021. Gjelder fra 01.01.22. Gebyrer for arbeider etter lov om eiendomsregistrering av 17.06.05 (matrikkelloven) - Lovens § 32, forskriftens § 16 og lov om eierseksjoner § 15 fastsettes som følger: Gebyregulativ etter matrikkelloven og eierseksjonsloven

Forfallsdatoer kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter sendes hvert kvartal. Forfall 30.03, 30.06, 30.09 og 30.12
 
For alle andre kommunale krav er det forfall en gang per måned. Husleie, barnehage og SFO har forfall den 15. i hver måned (unntak for barnehage og SFO er juli som er betalingsfri).
 
Lån har forfall den 30. i hver måned. Det samme har hjemmetjenester og opphold i institusjon.

Endringer for eFaktura i 2022

Bankene endrer løsningen for eFaktura i 2022.
 
Du må selv sjekke at du har innstillingene du ønsker i nettbanken din.
 
Merk at etter 1. desember 2021 må du ha "Ja takk til alle"-samtykke for å motta eFakturaer fra nye utstedere.
 
Etter denne datoen vil det også bli en endring for deg som utfører banktjenester for andre. Vi anbefaler at du oppsøker banken din for mer informasjon om dette.
 
Ønsker du ikke eFaktura fra Ås kommune, må du reservere deg i din nettbank eller betalingsapp.

Innkreving og kontroll av skatter og avgifter

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
 
Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.